تغییر نام وزرات آموزش و پرورش به “وزارت تربیت رسمی و عمومی”

تغییر نام وزرات آموزش و پرورش به “وزارت تربیت رسمی و عمومی”

علیرضا کاظمی ،معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تأکید براینکه رویکرد اصلی و راهنمای ما در تمام اقدامات وزاتخانه و از جمله در معاونت پرورشی و فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، وی گفت: مطابق این سند قرار است وزارت آموزش و پرورش از یک نهاد علمی و آموزشی صرف به یک نهاد فرهنگی و تربیتی تبدیل گردد و نام آن به وزارت تربیت رسمی و عمومی تغییر یابد و بر اساس آن، نگاه به رویکردهای آن، چه در آموزش و پرورش و چه در جامعه تغییر یابد.

 

برچسب :تغییر نام وزرات آموزش و پرورش