zarafshan

افزایش پژوهش سراهای دانش آموزی کشور به ۶۱۵ پژوهش سرا

افزایش پژوهش سراهای دانش آموزی کشور به ۶۱۵ پژوهش سرا علي زرافشان  معاون آموزش متوسطه وزير آموزش وپرورش اظهاركرد: پژوهش سراها برای فعالیت های تحقیقی به ابزار نوین فناوری و وسایل آزمایشگاهی مجهز شده اند. ادامه مطلب